sv

Frågor & Svar

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

 

Fråga/svar på övriga språk

Finns Fråga svar på fler språk?

 
 

Att ansluta sig till Bygglogistikcentret

Varför har ett Bygglogistikcenter (BLC) upprättats?

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med ambitionen att vara ett föredöme i hållbart stadsbyggande. Det innebär att Stockholms stad och alla andra aktörer, som är med och utvecklar stadsdelen, strävar mot ett hållbart och resurseffektivt byggande.

BLC samordnar transporter och material som ska användas i byggandet och ansvarar för återvinning av avfall och restmaterial. Genom ett BLC är det möjligt att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska avfall, förbättra arbetsmiljön och hushålla med resurser. Det är ett bidrag till att skapa en hållbar framtid. BLC ger möjlighet till god planering, vilket också skapar förutsättningar för att öka värdeskapande tid och reducera kostnader i genomförandet.

 

När måste jag bli kund hos BLC?

 

A. Byggherre?

För att få tillgång till arbetsplatsområdet och samtliga tjänster för entreprenörer måste du som byggherre teckna två avtal.  "Anslutningsavtal till BLC" och "kundavtal" med BLC. För tecknande av anslutningsavtalet, kontakta exploateringsområdets genomförande projektchef Fredrik Bergman. För tecknande av kundavtal med BLC, se frågan ovan "Hur blir jag kund hos BLC?"

 

B. Transportör?

Du behöver inte vara kund för att transportera in varor och material men din uppdragsgivare måste vara det.

 

C. Entreprenör och underentreprenör?

För att kunna få tillgång till arbetsplatsområdet så måste ditt företag vara kund hos BLC. Om din huvudentreprenör står för alla kostnader avseende BLC, behöver inte du som underentreprenör vara kund.

 

Hur blir jag kund hos BLC?

Klicka på knappen "Kundansökan", högst upp på hemsidan. 

 

 

Vad får jag tillgång till när jag ansluter mig?

Som kund i BLC får man tillgång till följande bastjänster:

 • Transportstyrning med automatiserade grindsystem mot slottidsbokning
 • Samlastningsterminal
 • Fri lagring av byggmaterial i 5 dagar
 • Samdistribution av mindre godsmängder
 • Utkörning med slingbil dagligen
 • Samordnad avfallshantering
 • Renhållning av området sommar- och vintertid
 • Yttre bevakning av området
 • Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan med GIS-funktionalitet) 

Det finns även ett flertal tilläggstjänster att beställa, t.ex. lossning- och inbärningstjänster m.m. För mer information om tilläggstjänster kontakta BLC.

 

Vad kostar det att ansluta sig till BLC?

Kostnaden för BLC fördelas enligt följande:

 1. En anslutningsavgift debiteras byggherren i samband med tecknande av "Anslutningsavtal till BLC".
 2. Vid inpassering till byggområdet debiteras kund en kostnad per inpassage. En expeditionsavgift debiteras kund per leverans som ankommer BLC. 
 3. Bastjänster är obligatoriska och debiteras kund vid nyttjande och tilläggstjänster/valfria tjänster enligt prislista. Aktuella priser finns på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.
 

Hur får jag information och ökad förståelse för BLC?

När kundkontrakt har tecknats kallas platsledningen till kontraktsgenomgång och informationsmöte på BLC för genomgång av kundavtalet samt regelverket. Har ni frågor som rör BLC så är det här ett bra tillfälle att få dessa besvarade. 

Alla som ska arbeta i Norra Djurgårdsstaden ska gå en grundläggande utbildning om de förutsättningar och regler som gäller för en säker och väl fungerande arbetsplats. Efter genomförd utbildning kan respektive medarbetares ID06-kort, för tillträde till överenskommen detaljplans område, registreras. Följande utbildningar finns: 

 • NORMAL: Digital utbildning för alla som ska arbeta på en arbetsplats inom stadens exploateringsområden i Norra Djurgårdsstaden. 
 • EXPERT: För dig som ska boka och hantera leveranser. Här går vi bl.a. igenom leveransplaneringsverktyget STC och skapar användarkonto för dig som ska arbeta i verktyget. Vi går även igenom BLC:s regelverk och diskuterar hur BLC på bästa sätt kan samverka med er i projektet. 
 

Hur fungerar den nya inskrivningsfunktionen och den digitala utbildningen?

Alla som ska arbeta på en arbetsplats inom något av stadens byggområden ska gå en utbildning som går igenom de förutsättningar och regler som gäller för en säker och väl fungerande arbetsplats.

Följande utbildningar finns: 

 • NORMAL: Digital utbildning för alla som ska arbeta på en arbetsplats inom stadens exploateringsområden i Norra Djurgårdsstaden. 
 • EXPERT: För dig som ska boka och hantera leveranser. Här går vi bl.a. igenom leveransplaneringsverktyget STC och skapar användarkonto för dig som ska arbeta i verktyget. Vi går även igenom BLC:s regelverk och diskuterar hur BLC på bästa sätt kan samverka med er i projektet. 

Din huvudentreprenör ska först registrera dig i inskrivningsportalen på hemsidan. Se bild nedan.

När detta är gjort kan du genomföra utbildningen. Du når den genom att klicka på knappen högst upp till höger på hemsidan. 

Genomgången normalutbildning är en förutsättning för att du ska kunna registrera ditt ID06 på BLC. Normalutbildningen tar ca 10 minuter.

När du har registrerat ditt ID06 på BLC får du behörighet till rotationsgrindarna i det yttre skalskyddet på byggområdet som staden ansvarar för. Du behöver även registrera ditt ID06 på din arbetsplats för att kunna komma in i projektets bodetablering.

 

 

Hur får jag tillgång till leveransplaneringsverktyget STC?

Ska du boka och hantera leveranser behöver du gå BLC:s utbildning "Expert". Här går vi bl.a. igenom leveransplaneringsverktyget STC och skapar användar-ID för dig som ska arbeta i verktyget. Vi går även igenom BLC:s regelverk och diskuterar hur BLC på bästa sätt kan samverka med er i projektet. 

Kontakta Håkan Bjurefors på BLC om du vill boka BLC:s utbildning "Expert" på telefon 073-515 44 76 eller via mail hakan.bjurefors@wiklunds.se

 
 

Materialhantering med hjälp av BLC

Hur fungerar inpassering med fordon till området?

För att ta in en direktleverans till arbetsplatsen måste en tidsbokning, s.k. slottid, bokas. Detta görs av behörig personal på ditt företag via leveransplaneringsverktyget STC. Bilden nedan är ett exempel på hur bokningskalendern kan se ut i ett projekt. En kod genereras som är giltig under den aktuella slot tiden. Koden behöver chauffören för att kunna passera grinden till byggområdet.

Ett bra tips är att skapa en inköpsrutin som säkerställer att koden anges på leverantörens fraktdokument. 

Vid inpassering till arbetsplatsområdet utgår en trängselavgift. Trängselavgift faktureras kund som bokat slottid för lossning. Avgift är per inpassagering. Pris enligt prislista.

 

Hur fungerar leveranserna till min byggarbetslats?

Mängden material styr om du ska boka en direktleverans, eller leverera materialet till BLC. För direktleverans gäller att fyllnadsgraden överstiger 50% avseende vikt eller volym. För lägre fyllnadsgrad gäller samdistribution via BLC. 

Tänk på att trängselavgiften, kostnaden för att passera grinden till byggområdet, är högre än kostnaden att leverera materialet till BLC för samlastning och leverans med slingbil till din lossningsplats. Se gällande prislista.

 

 

 

 

A. Direktleverans

Direktleverans av materialet sker då det generellt sätt är stora skrymmande material ex. för stommen. Norra Djurgårdsstaden omfattas av miljözonsregler vilket innebär miljökrav på fordon. 

För direkttransport gäller att fyllnadsgrad överstiger 50 % avseende vikt eller volym. För lägre fyllnadsgrad gäller samdistribution via BLC.

Vid bokning av direktleverans ska även en lossningsresurs bokas genom BLC eller tillhandahållas av kund. Lossningsresurs ska kunna lossa gods till kvartersmark. Kund ansvarar och ska kunna verifiera att rätt lossningsresurs finns bokad

 

B. Samdistribution

Fyllnadsgrad mindre än 50 % på lastbil går för samlastning via BLC. Fyllnadsgrad avser lastkapacitet vikt eller volym. För fyllnadsgrad större än 75 % på lastbil ska gå som direkttransport om inte inlagring sker. Vissa materialslag undantas från denna regel pga begräsningar på BLC. För mer information, se "Materiallista för bygglogistikcenter" https://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser

Ledtider för samdistribution enligt nedan. Detta förutsätter framkomlighet och lossningsplats för leverantör av tjänsten. Avvikelser kan förekomma.

a. Leverans BLC kl. 06:30 - 09:30 dag 0 leverans före kl. 15 dag 0

b. Leverans BLC kl. 09:30 -13:00 dag 0 leverans före kl. 08 dag 1

c. Leverans BLC efter kl. 13:00 dag 0 leverans före kl. 11:30 dag 1

Vid inpassering till BLC utgår en expeditionsavgift. Pris enligt prislista.

För att säkerställa att BLC:s resurser är tillgängliga samt för att kunna hantera gods kostnadseffektivt ska alla leveranser som ankommer BLC vara aviserade på dag. Ej aviserade leveranser lossas på BLC i mån av tid men prioriteras lägre än aviserade leveranser.

 

 

 

C. Behovsanpassad leverans med korttidslagring

BLC erbjuder lagring av material inomhus och utomhus. BLC avgör själva om gods ska lagras inomhus eller utomhus. Korttidslagring är kostnadsfritt kalenderdagar 1-5. Vid kalenderdag 6 och framåt kommer en differentierad lagringskostnad att debiteras kund enligt prislista. Vid kalenderdag 35 övergår materialet till att karakteriseras som långtidslagring vilket kan leda till att inlagrat material kan av utrymmesskäl flyttas till externlager. Detta sker i samråd med kund. Lagringskostnad enligt gällande prislista.

 

 

Bokar jag en slottid för leveranser till BLC och kostar det något?

För att säkerställa att BLC:s resurser är tillgängliga samt för att kunna hantera gods kostnadseffektivt ska alla leveranser som ankommer till BLC vara aviserade på dag. Ej aviserade leveranser lossas på BLC i mån av tid men prioriteras lägre än aviserade leveranser.

Vid inpassering till BLC utgår en expeditionsavgift. Pris enligt prislista.

 

Vad händer om jag missar min slottid?

Om du missar din bokade slottid så kontaktar du din kund/entreprenör som beställt materialet. De kan boka en ny slottid.

 

Passage till arbetsplatsområdet utan en slottidsbokning?

Det är inte tillåtet att passera in på byggområdet utan en bokad slottid. 

Otillåten intransport utan bokad lossningsplats debiteras per transport. Vid upprepade tillfällen av samma kund har BLC rätt att dirigera kund mot BLC för lossning utan möjlighet av direktleverans. Lossning och samdistribution sker enligt prislista.

Aktuellt vite för otillåten inpassering, se gällande prislista www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

 

Kan jag boka en slottid för flera transporter?

I leveransplaneringsverktyget kan du boka upp flera passager på samma bokning. T.ex. om du har betonggjutning så kan du beställa exempelvis 10 betongbilar på samma slottid över en dag. För varje inpassering avräknas inpasseringen på slottiden. Du betalar endast för de inpasseringar som görs. 

 

Kan jag köra in på området med min hantverksbil eller privatbil?

Ja, du får köra in och lasta av, men du måste boka en slottid och du debiteras en avgift vid inpassage, se prislista.

Tillträde till arbetsområde sker genom bokning av lossningsplats. Ingen uppställning av hantverksbil/transportbil utanför lossningsplats. Observera att parkering på gator eller på allmänna områden är olaglig.

 

 

Kostar det att korttidslagra material på BLC?

BLC erbjuder lagring av material inomhus och utomhus. BLC avgör om själva om gods ska lagras inomhus eller utomhus. Korttidslagring är kostnadsfritt dag 0-12. Från kalenderdag 13 och framåt kommer en lagringskostnad att debiteras kund enligt prislista. Vid kalenderdag 35 övergår materialet till att karakteriseras som långtidslagring vilket kan leda till att inlagrat material kan av utrymmesskäl flyttas till externlager. Detta sker i samråd med kund.

Lagringskostnad enligt gällande prislista.

 

Kostar det att långtidslagra material på BLC?

Ja. Priser finns i prislistan. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag ställa material på gatan?

Nej. För att ha god framkomlighet och skapa en säker arbetsmiljö får inget material lagras på allmän platsmark. På BLC finns bra möjligheter till lagring. Om du vill lagra material på arbetsplatsen så görs det inom fastigheten ex. i garage, våningsplan eller på gården.

 

Vem ansvarar för godset när jag kort- och långtidslagrar?

BLC gör okulär mottagningskontroll av inkommande gods för lagring eller samdistribution. BLC ansvarar för godset till dess det är levererat på arbetsplatsen och mottagningen är godkänd. BLC dokumenterar skador och meddelar direkt kund om godset är skadat. Godset ägs dock av kunden även under lagringen och behöver alltså vara försäkrat mot brand, inbrott, översvämning etc.

 

Kan jag få hjälp med utökad (detaljerad) ankomstkontroll på BLC?

Ja, vill du ha hjälp med en detaljerad ankomstkontroll kan BLC kontrollera att din leverans stämmer mot packsedeln. BLC scannar och skickar packsedeln med information om eventuella restnoteringar till ansvarig person hos er.

Normal ankomstkontroll inkluderar avstämning mot fraktsedel, d.v.s. att rätt antal kolli/pall kommit samt att godset är oskadat. 
Vid önskad inlagring på artikelnivå, vänligen kontakta BLC innan godset anlänt.

 

Om mitt gods är skadat hur gör jag då?

Fotodokumentera skadan och kontakta BLC direkt. BLC kan hjälpa dig att returnera godset om det är skadat eller felaktigt sänd artikel. Returtransporter och ompackning kan BLC hjälpa till med. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag få hjälp med lossning, lyft och inbärning?

Ja, lossning av gods från bil, materiallyft till rätt våningsplan, inbärningshjälp m.m. kan BLC hjälpa till med. Du kan kontakta oss på blc@ndslogistik.se så berättar vi mer. 

 

 
 

Avfall och Renhållning

När töms avfallet?

Avfallstömning av container typ 3 kbm sker kontinuerligt efter behov. Vid avrop för tömning sker detta senast 2 timmar efter avrop.

 

Hur ska jag få avfallshantering på min arbetsplats att fungera?

Vid startmöten identifieras projektets behov av avfallshantering. Kontakta BLC för startmöte och information. Avfallshantering sker centralt via BLC. Mindre kärl för källsortering av byggavfall ställs upp utanför arbetsplatsen. Eventuell sortering per våningsplan är möjligt. För mer information kontakta BLC.

 

Hur sköts vinter- och sommarväghållning på allmän platsmark?

BLC sköter vinter- och sommarväghållning vilket innebär snöskottning och halkbekämpning vintertid samt sandsopning och dammbekämpning sommartid. Samtliga kostnader fördelas på aktörer inom området enligt en upprättad fördelningsnyckel. Kontakta BLC för extra renhållning.

 

Jag vill ha renhållning av entréer till bostadshuset – går det?

Ja, det är möjligt. Kontakta BLC för mer information.

 
 

Arbetsplatsområdet

Vilken skyddsutrustning är jag skyldig att bära på arbetsplatsområdet?

För säker arbetsmiljö ska samtliga som vistas inom arbetsplatsområdet bära:

 • Skyddshjälm (EN 397) med hakband.
 • Varselväst klass 3 (EN 471 klass 3) eller motsvarande skyddskläder.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd (EN ISO 20345)
 • Skyddshandskar 
 • Glasögon 
 • Hörselskydd 

Arbete som kräver högre skydd regleras enligt arbetsmiljöplan.

 

Kommer vårt område att inhägnas och ha grindar?

Ja, det placeras ut grindar in till varje byggområde. Endast behöriga ges tillträde att passera. Detta sker genom bokning av lossningstid i leveransplaneringsverktyget STC.

 

Vem sköter grindar exempelvis låsning och öppning?

BLC ansvarar för grindarna i Norra Djurgårdsstaden, totalt finns mer än 30 fordonsgrindar och drygt 30 rotationsgrindar. Tillträde till fordonsgrindar ges endast till behöriga transporter. Behöriget ges då en entreprenör bokar en lossningstid i leveransplaneringsverktyget STC. Om en lossningstid bokas mellan kl. 8.00-10.00 en dag ges tillträde till området under den aktuella tiden. Om transporten ankommer före eller efter den bokade tiden nekas tillträde. 

Access till rotationsgrindar erhålls genom att man registrerar sitt ID06 kort på BLC. För att kunna göra detta krävs att man genomgått BLCs utbildning. Läs mer om detta under "Hur fungerar den nya inskrivningsfunktionen och den digitala utbildningen?"

 

Hur hanterar vi leveranser och arbete på övertid?

Normal tillgång till arbetsområdet genom rotationsgrindarna är kl 06-20 vardagar.
Normal tillgång för leveranser genom fordonsgrindarna är vardagar 07:00-19:00
För övriga tider och helgdagar kontakta BLC.

 

Vilken hastighetsbegränsning gäller inom arbetsplatsområdet?

För en säker arbetsplats har hastighetsbegränsning införts. Hastighetsbegränsning inom arbetsområdet är 10 km/h. 

 

Hur får jag tillträde till området innanför grindarna?

För att få access till området innanför grindarna måste ni ha fått ert ID06 kort registrerat hos BLC.

BLC kan endast registrera ert ID06 kort om en föranmälan har kommit in från huvudentreprenören. Föranmälan registreras via Norra Djurgårdsstadens hemsida. https://www.ndslogistik.se/sv/inskrivningsportalen. När föranmälan är gjord av huvudentreprenören kan personen som föranmälan avser gå utbildningen på Norra Djurgårdsstadens hemsida. https://www.ndslogistik.se/edu. När utbildningen är gjord kan personen gå ner till BLC och få sitt ID06-kort registrerat.

Om ni är föranmäld men inte har gjort utbildningen får ni en 7 dagars access där ni får möjlighet att göra utbildningen, när utbildningen är gjord meddela BLC via nr: 08-122 130 00 alternativt via mejl: blc@ndslogistik.se så att accessen kan ändras till permanent.

För att få permanent registrering måste utbildningen utföras.

 

 

 

Vad visar APD-planen för arbetsplatsområdet?

Områdets APD-planer publiceras på hemsidan https://www.ndslogistik.se/sv/information/apd-plan . APD-plan omfattar bl.a. inflyttningstider, produktionsskeden, last- och lossningszoner, kranplacering, avstängda gator, avfallshanteringsplatser och arbeten.

 

Hur ska parkering för bilar i området fungera?

Inom projektområdet Norra Djurgårdsstaden råder det brist på allmänna parkeringsplatser. BLC har för närvarande två parkeringsplatser, Kolkajsparkeringen (bredvid BLC kontoret på pråmen) samt Rosa tomten (bredvid Shell macken i Ropsten).  För mer information och priser kontakta BLC.

Det är tillåtet att parkera inom arbetsplatsområdet på fastighetsmark till exempel i garage. Dock debiteras kostnad för inpassage genom fordonsgrindarna enligt gällande prislista. 

Staden hänvisar framförallt till kollektivtrafik så som buss 55 och tunnelbana till Ropsten. 

 

Kommer staden att sköta parkeringsövervakning i området?

Ja, parkeringsövervakning kommer ske kontinuerligt och ingen uppställning av bilar eller andra fordon är tillåten utan tillstånd från BLC.
Parkeringsövervakning kommer att ske av externt parkeringsbolag.

 

Var ställer sig långtradare som kommer för tidigt till arbetsplatsen?

I dagsläget finns det  ingen checkpoint där fordon kan invänta bokad lossningstid. För behov av checkpoint, kontakta BLC.

 

Hur fungerar kransamordning inom arbetsområdet?

Tillstånd söks hos BLC för uppställning av tornkran och mobilkran. Krankoordinering sköts av etappsamordnaren för området. Ansvarig person hos entreprenör lämnar uppgifter för specifik kran enligt ansökningsblankett https://www.ndslogistik.se/sv/information/blanketter. Uppställning markeras på APD-plan. 

 

Får jag använda mig av fordonskombinationer längre än 12 m inom byggområdet?

Ja, men fordonskombinationer längre än 12 meter är tillståndspliktiga och tillåts endast på anvisade gator. Tillstånd söks av entreprenör här: 

https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/blanketter/trafikkontoret/transport-och-parkering/dispensansokan-tunga-langa-breda-fordon.pdf

 

Vilka skydds- och säkerhetsregler gäller på Gasverket?

Samma skydds- och säkerhetsregler gäller på Gasverket som på de andra samtliga arbetsplatsområdena. Alla som besöker eller arbetar inne på arbetsplatsområdena måste följa speciella skydds- och ordningsregler. 

 • Skyddshjälm (EN 397) med hakband.
 • Varselväst klass 3 (EN 471 klass 3) eller motsvarande skyddskläder.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd (EN ISO 20345)
 • Skyddshandskar 
 • Glasögon 
 • Hörselskydd 


På grund av särskilda förhållanden på områdena ställs stora krav på samordning mellan alla aktörer som verkar. Därmed är det ett krav för samtliga som ska arbeta inne på områdena att anmäla var och när de ska arbeta, till den ansvariga huvudentreprenören.

 

Måste jag anmäla arbete utanför ordinarie arbetstid till BLC?

Ja, allt arbete utanför dessa tider måste anmälas till BLC via mejl tillsammans med underlaget Arbete utanför ordinarie arbetstid . Du hittar underlaget på https://ndslogistik.se/sv/information/blanketter/ . 

 

Vilka tider gäller för bullrande arbete inne på arbetsplatsområdet?

Bullrande arbeten får förekomma mellan kl. 07.00 – 19.00 vardagar samt mellan kl. 09.00 – 16.00 på helger i enlighet med naturvårdsverkets riktvärden.
 

 
 

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

Öppettider:

Måndag - Fredag: 06:30 – 15:30
Dag före helgdag: 06:30 –13:00

Lunchstängt: 11.00 – 12.00 

BLC platskontor (Ej lager)

Husarstigen 10 
115 48 Stockholm 

Kundcenter: 

Nr: 08-122 130 00
Mejl: blc@ndslogistik.se

Transport, lager och avfallshantering:

Nr: 08-122 130 10

BLC terminal
Palermogatan 28
115 56 Stockholm

Koordinater:

 • WGS 84 (lat, long): N 59°20'25.1 , E 18°07'27.8
 • WGS 84 decimal (lat, long): 59.340309, 18.124383                             
 • SWEREF99 TM: 6582115.646, 677686.332                     
 • RT 90 2.5 gon V 0:-15: 6582243.778,1631964.119

 

 
 

Fråga/svar på övriga språk

Finns Fråga svar på fler språk?

Ja! Klicka på respektive land flagga uppe till vänster på sidan. 

 
 
 
/