sv

Bastjänster

Bokning av lossningstider
Entreprenören ansvarar för bokning av leveranser till den egna lossningsplatsen. Staden kommer att tillhandahålla ett leveranplaneringsverktyg (STC) som entreprenörer ska använda. Det kommer att vara mycket viktigt att styra och samordna transporter för att minimera antalet fordon som befinner sig inne på området samtidigt. Dels för att undvika trafikproblem inne på byggområdet och dels för att skapa en så bra och säker arbets- och boendemiljö som möjligt. 

Fyllnadsgrad mindre än 50 % på lastbil går för samlastning via BLC. Fyllnadsgrad avser lastkapacitet vikt eller volym. För fyllnadsgrad större än 75 % på lastbil ska gå som direkttransport om inte inlagring sker. Vissa materialslag undantas från denna regel pga begräsningar på BLC.  

BLC kan även se till att lossningsfordon finns på plats för att lossa er leverans på arbetsplatsen. Vi kommer ha lossningsfordon t.ex. teleskoplastare, lastmaskin, kranbilar etc. som utgår från BLC. Lossning på arbetsplatsen är en tilläggstjänst.

Korttidslagring av byggmaterial
Tanken med BLC är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv produktion. Genom att erbjuda gratis korttidslagring i upp till 12 dagar på BLC har entreprenörer möjlighet att förvara material på en torr, säker och ändamålsenlig plats utanför arbetsplatsen där det inte står i vägen.

Det finns flera skäl till varför extern korttidslagring är viktig. Säkerhet är för många byggföretag den enskilt viktigaste frågan och med en effektiv bygglogistik kan vi få bort ”onödigt” material från arbetsplatsen. Med ”onödigt” material menar vi byggmaterial som inte ska byggas in inom de närmaste dagarna. Ett annat viktigt skäl är så klart ekonomi.

Undersökningar visar att 10-15% av vinstmarginalen i ett byggprojekt går åt till att flytta runt material. Vi vet också att andelen skador och svinn blir avsevärt lägre vid extern lagring av byggmaterial. Vi menar att det går att både öka säkerheten och sänka produktionskostnaden genom att hantera materialet mer effektivt i projektet.

Samlastning och transport av byggmaterial
Ett viktigt mål inom Norra Djurgårdsstaden är att minimera antalet transporter inom området. Färre transporter ger minskade utsläpp från fordon samtidigt som färre transporter betyder ökad säkerhet och bättre produktionsförutsättningar. Från BLC kommer vi köra slingbilar med material flera gånger per dag. De fordon vi kommer att använda är antingen rena elfordon för mindre paketleveranser och el-/hybridfordon för större leveranser. Genom att samlasta många mindre transporter från BLC hoppas vi kunna minska antalet transporter med 30-40%.

Avfallshantering
Ett av Stockholm stads operationella mål för byggnationen av Norra Djurgårdsstaden är att ”Mängden byggavfall ska minimeras och det byggavfall som uppstår ska sorteras och återvinnas samt dokumenteras”. Maxnivån för avfallsmängder är 20 kg/kvm ekvivalenta lgh. Ingen deponi får förekomma. BLC kommer att ansvara för information och utbildning till alla berörda parter inom området.

BLC levererar kostnadsfritt ut interncontainers, kärl och miljöstationer till arbetsplatser inom området. Dessa placeras på lämpliga ställen på byggarbetsplatsen efter överenskommelse med er.  Tömning av interncontainers och kärl sker senast två timmar efter avrop vid beställning gjord vardagar kl 05:30 – 15:30.

Tömning av miljöstation sker senast nästkommande arbetsdag vid orderbeställning inkommen före kl 12:00. Orderbeställning inkommen efter kl 12:00 men före kl 16:30 utförs arbetsdag 2.

Tänk på att farligt avfall alltid ska hanteras varsamt.  Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen/material. För varje transport av farligt avfall skall ett transportdokument upprättas av avsändaren. För hantering av byggavfall kan vi även tillhandahålla flexicontainers 5 m3, containers 5-15 m3 samt byggåttor 8 m3 (container med lyftöglor).

Som tilläggstjänst kan vi även erbjuda personal för löpande omhändertagande och sortering av byggavfall på arbetsplatsen. Detta kan med fördel ske samtidigt om vi transporterar in material till olika leveranspunkter i byggnaden. Vi rekommenderar alla att boka startmöte, kontakta BLC för tid.

Sommar- och vinterväghållning
BLC ansvarar för sommar- och vinterväghållning inom Hjorthagen. I uppdraget ingår snöröjning, sandning och sopning av gator, gångbanor och allmän platsmark.

Masshantering för staden
BLC ansvarar för stadens masshantering av krossmaterial och jord. Arbetet utförs på en inhägnad yta utmed Husarviken.

Returtransporter
Returmaterial för transport till leverantör eller annan part hämtas upp av BLC:s slingbil på byggarbetsplatsen. Bokning av returtransport görs på BLC. Du kontaktar BLC på telefonnummer: 08-122 130 00 eller via mejl blc@ndslogistik.se.

Utbildning
Normalutbildningen inom Norra Djurgårdsstaden görs om och blir digital. Det innebär att utbildningen kan göras framför en dator i er bodetablering eller hos oss på BLC om ni så önskar när det passar er produktion bäst under dagen. Målsättningen är att utbildningen ska ta ca. 15 minuter att genomföra. Vi kommer att hålla er uppdaterade med mer information längre fram. 

Övergripande APD-plan
Det finns en övergripande APD-plan för varje delområde som publiceras på BLC:s hemsida. APD-planerna är en hjälp att visualisera sådant som kan påverka framkomligheten i området, t.ex. en entreprenör som planerar att ha en mobilkran uppställd utmed gatan en tid vilket kan påverka framkomligheten för andra i området. 

Information till byggbodar
Information kopplat till Norra Djurgårdsstaden och BLC kommer att publiceras via storbildsskärmar i bodetableringarna. Syftet är att ha en  gemensam  informationskanal för entreprenörerna inom byggområdet.

ID06
Samtliga som arbetar inom området kommer att behöva tillträde till området via ID06. Tillträde till byggområdet registreras i samband med den obligatoriska utbildningen som BLC tillhandahåller. BLC erbjuder även uppsättning av ID06, staket, grindar inpassering etc. vid nyetablering.  Detta är en tilläggstjänst. För mer information kontakta BLC på nummer: 08-122 130 00.

Avfallshantering
Wiklunds Åkeri AB hanterar tjänster avseende restprodukter och avfall från all byggverksamhet i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. I uppdraget ingår att tillhandahålla avfallsbehållare samt hantera och samordna transporter av byggavfall inkl. farligt avfall. Wiklunds erbjuder kostnadsfri kundsupport vilken bl.a. innefattar rådgivning, startmöten, utbildning och framtagande av skriftlig information och instruktioner. All hantering av avfall sker enligt ”Kretsloppsrådets riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning”.

Renhållning
BLC ansvarar för sommar- och vinterväghållning på allmän platsmark inom Norra Djurgårdsstadens byggområden. I uppdraget ingår snöröjning, sandning och sopning av gator, gångbanor och allmän platsmark.

 

 

 

 

 

 
/