sv

Allmänt om BLC

Bygglogistikcentret här kallat BLC är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden. BLC omfattar delområde Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden.

Mål med BLC
Målet är att minska miljöbelastningen från transporter och effektivisera materialhanteringen inom hela projektområdet. Projektet har i sitt kontrakt med operatören definierat två övergripande mål:

Beställarens målsättning är att bygglogistikcentret ska vara en spjutspets inom bygglogistik.”

Beställaren avser att främja forskning avseende bygglogistik i syfte att nyttja bygglogistikcentrat för att skapa utveckling i branschen.

Samtliga aktörer inom Hjorthagen så som byggherrar, entreprenörer och dess underentreprenörer, ledningsdragande bolag med mera är delaktiga och omfattas av detta.

Området
Området är avgränsat med Husarviken i väster och har två angöringspunkter; ett i norra delen av området vid Ropstens tunnelbana samt ett i Södra delen vid Värtabanan/Ryttarstadion. Infart vid Ryttarstaden och över bro över Värtabanan är dimensionerad för tung trafik BK2 (bärighetsklass 2). BLC är placerat på tidigare infartsparkering vid Ropstensrondellen och Lilla Värtan.

Bygglogistikcenter i Hjorthagen
För att kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt så har projektet valt att etablera en anläggning på plats inom arbetsplatsområdet. Nedan beskrivs de olika delarna.

  • Platskontoret: På platskontoret finns operatörens personal så som funktioner för platsledning, trafiklots, lager, transport, avfall med mera. Platskontoret är byggt i modulbygge för att kunna flyttas till nästa delområde. Projektets miljöprofil ger avtryck även på provisoriska byggnader. Denna modulbyggnad har god värmeisoleringsförmåga och uppvärmning sker med luftvärmepump som kompletteras med solvärmesystem om 2 000kWh för hög flexibilitet. Krav på energiåtgång är < 75 kWh/kvm och år. Energiförbrukning beräknas till 42 kWh/kvm och år. Platskontor uppfördes under våren 2013.
  • Korttidslager: En lagerhall har byggts som omfattar drygt 2 000 kvm i form av en oisolerad tältbyggnad med en avfuktningsanläggning. Lagret är ett korttidslager och medger mellanlagring för större partier av byggmaterial som sedan ”pulsas” ut till arbetsplatsen. För att spara energi så sker belysning i lagret med lampor av typen LED. 
  • Terminalytor och övrig infrastruktur: En plan med asfalterade ytor på drygt 7 000 kvm har anlagts. Av dessa är ca 3 200 kvm förstärkt med cementstabiliserad asfalt vilket avser lagerytor och avfallshanteringsytor. Hårdgjorda ytor har försetts med dagvattenbrunnar kopplat till en oljeavskiljare för eventuellt oljeläckage. Samtliga belysningsarmaturer (35 st) utomhus är bestyckade med LED-lampor. Hela anläggningen är inhägnad med säkerhetsstängsel och kameraövervakas. Transportfordon på BLC är el- eller elhybridfordon och kommer att kunna laddas genom laddningsstationer för snabbladdnig och dygnsladdning. Vid den befintliga kajen som ansluter till anläggningen har en ramp anlagts för att kunna ta emot sjötransporter.
  • Grindsystem och styrning: BLC och varje arbetsplatsområde är inhägnat med en eller flera motorstyrda körgrindar för fordon och rotationsgånggrindar för persontrafik. Grindarna kan styras från platskontoret och körgrindarna öppnas genom bokningskod som fås vid slottidsbokningen. Rotationsgånggrindarna öppnar du med ditt ID06, registrering på BLC krävs. Grindarna övervakas med kamera för kontroll av in- och utpasserande fordon.

Bastjänster
Bastjänster är de tjänster som Operatören ansvarar för och som är upphandlade i konkurrens. Dessa beskrivs under flik ”Bastjänster”.

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster är de tjänster som Operatören själv erbjuder utöver de Bastjänster som finns. Tilläggstjänster offereras direkt till kund. Dessa beskrivs under flik ”Tilläggstjänster”.

 

 

 
/